Zásadne uvoľnenie opatrení od 3.6.2020

Vážení, pokračujeme v športových aktivitách podľa kalendára.

Najbližšia strelecká akcia je ligové kolo 7.6.2020 (Nedeľa)

Pozor!    Je nutné si priniesť vlastnú ochranu sluchu, prípadne zraku

Prvá zmena sú pušky, 8.30 príprava na palebnej čiare

Usmernenie k prevádzke strelnice v Šulerlochu z 4.5.2020

Počnúc prvým víkendom tohto mesiaca sme začali s rozširovaním činnosti na strelniciv Šulerlochu v zmysle platných nariadení vlády a hygieny,Strelieb na strelnici sa môže zúčastniť max. 5 osôb. Kôli stúpajúcemu záujmu je potrebnésa nahlásiť priamo správcovi, ktorý je podľa rozpisu prítomný na strelnici.Dôrazne žiadame návštevníkov strelnice, aby používali rúčka a pomôcky nosili vlastné!Chrániče sluchu ani okuliare z hygienických dôvodov nepožičiavame!
Jozef Borz, štatutár ZZ PO MAS

Dočasné usmernenie k činnosti na krytej strelnici

Vychádzajúc zo všeobecných opatrení k zamedzeniu šírenia Coronavírusu, v platnosti sú tieto opatenia:

1/ Zrušené sú všetky plánované športové a spoločenské akcie klubu!

2/ Zrušené sú všetky „klubové stredy“ na krytej strlenici!

3/ Individuálne využívanie krytej strelnice je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa strelnice, Slovprezent s.r.o.

4/ Prírodná strelnica v Šulerlochu funguje v obmedzenom režime za podmienok uvedených na  http://mas.snv.sk/

5/ Tieto Zásady platia do odvolania.

 

Zánik členstva po 29.2.2020

“ POZOR !! 29. februára    zaniklo     členstvo v Klube spišských strelcov tým, ktorí neuhradili členský poplatok na rok 2020″  !!!
Ukončenie členstva u držiteľov sk. „E“ sme povinní hlásiť do 7 dní príslušnému PZ – oddelenie zbraní!

Olovená dezinformácia

Vážení priatelia,

pred pár dňami streleckú verejnosť potešila správa, že návrh na eurozákaz použitia striel s obsahom olova bol odmietnutý.

Nerád kazím dobrú náladu, ale väčšie než malé množstvo optimizmu naozaj nie je na mieste. V súčasnosti sú totiž „na stole“ AŽ DVA RÔZNE návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova:

Pokračovať v čítaní

Spišská strelecká liga 2020

Pozor, Pozor, Prvé kolo…!!!
Nedeľa   2.2.2020  začína  Spišská  liga prvým kolom
Na  tento  rok  je  pripravených  na spestrenie  niekoľko  zmien.

Do pozornosti:   1.zmena je puška 50 m ( 8:30 hod. začiatok prípravy )

Speciálne technické pravidla_2020                              Propozície Spišská strelecká liga 2020

Výsledky Spišská liga                                                                        Sumárne – Ligove tabulky 2020

2.2.2020     I.kolo

1.3.2020    II.kolo

Závery z konferencie 24.01.2020

V piatok 24.1.2020 bola v Klubovni uskutočnená Výročná konferencia za účasti 46 riadnych členov. Na požiadanie predsedníctvo poskytne k nahliadnutiu Zápisnicu s uznesením.

Info. o záveroch v hlavných bodoch:

  • bolo zvolené predsedníctvo v tomto zložení: predseda Marcel Krajči, podpredesda Emil Palenčár, tajomník Janka Maťašovská, hospodár Ing.Silvia Pupáková
  • za evidenciu členov a členských príspevkov zodpovedná: Janka Maťašovská, tel. 0905 330127, j.matasovska@directreal.sk
  • za súťaže, propozície, kalendáre a činnosť predsedníctva zodpovedný Emil Palenčár,
  • schválená bola zmena Stanov Klubu, po zaregistrovaní budú na web stránke,
  • o prijímaní a vylučovaní individuálnych členov rozhoduje predseda,
  • v kalendári športových akcií poriadaných Klubom je celkom na rok 2020 33 súťaži,
  • naďalej platí, že po 28. februári automaticky končí členstvo členom, ktorí neuhradia členský príspevok na príslušné kalendárne obdobie,
  • Spišská strelecká liga každú prvú nedeľu v mesiaci pokračuje 11 kolami,
  • prenájom strelnice pre členov Klubu každú stredu platí aj v r. 2020 ( od 17 do 19hod.)
  • hlavný zdroj informácií o činnosti Klubu: webstránka www.strelnica.snv.sk