Stanovy

Občianske združenie

 S     T    A    N    O    V    Y

 Článok 1

Názov,  sídlo a vznik  organizácie

 1.1. Názov združenia je:   KLUB  SPIŠSKÝCH  STRELCOV  / ďalej len klub /

1.2. Sídlom  združenia   je: Radlinského 17, Spišská Nová Ves , 05201  

1.3.  Dátum vzniku: zaregistrovaním na MV SR

 

Článok 2

Predmet  činnosti a pôsobnosť  klubu

2.1. Klub je dobrovoľná, nezisková organizácia s právnou subjektivitou, v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Je občianskym združením záujemcov o šport  pre všetkých, najmä však osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú streleckú činnost’.

2.2. Klub  je samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na športových a demokratických princípoch.

2.3Klub najmä:

2.3.1.  organizuje strelecký šport detí, mládeže, občanov zdravotne postihnutých a širokej verejnosti.

2.3.2.organizuje súťaže, preteky a iné podujatia, ktoré majú za ciel’ najmä výchovu mládeže k humanite, súťaživosti a pozitívnemu formovaniu osobnosti,

2.3.3.    propaguje  strelectvo ako jeden z najstarších olympijských športov a zabezpečuje primerané podmienky  pre športové a kultúrne vyžitie občanov,

2.3.4.   spolupracuje s obdobnými organizáciami v SR a zahraničí,

2.3.5. organizuje vzdelávacie kurzy pre priaznivcov streleckého športu vrátane praktickej výuky streľby a činnosti so streľbou súvisiacej,

2.3.6. za účelom popularizácie streleckého športu na verejnosti sa podieľa na edičnej alebo obdobnej činnosti,

2.3.7. zabezpečuje športovú reprezentáciu  na podujatiach,

2.3.8. pomáha záujemcom o strelecký šport pri získavaní oprávnenia na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva,

2.3.9. vykonáva odplatné služby záujemcom o strieľanie alebo vykonáva obdobné činnosti za účelom finančného zabezpečenia realizácie výchovy alebo výcviku záujemcov o športovú stneľbu,

2.3.10. spravuje a zveľaďuje majetok získaný činnosťou klubu, delimitáciou alebo iným spôsobom,

2.3.11. zo svojich príjmov vytvára finančné zdroje na krátko i dlhodobé uskutočňovanie zámerov  klubu.

 

Článok 3

Vznik a podmienky členstva v klube

3.1.Členstvo v klube  je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stat’ svojprávna osoba, bezúhonná a spoľahlivá, staršia ako pätnást’ rokov ktorá súhlasí so Stanovami klubu. Osoba mladšia ako pätnást’ rokov sa môže stat’ členom  len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

3.2. Členom klubu sa môže stat’ aj kolektív (kolektívne členstvo), združujúce občanov v Športovo-streleckých kluboch,  evidovaných v Slovenskom streleckom zväze,  či iných príbuzne zameraných športovo-technických  organizáciách.  Kolektívny člen sa považuje za jedného člena.

 

 Článok 4

Získanie členstva v klube

4.1. O prijatí individuálneho člena rozhoduje predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou členov,

4.2. O prijatí kolektívneho člena rozhoduje konferencia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

4.3. Dokladom o členstve v klube  je preukaz,  platnost’ ktorého  je podmienená zaplatením členského a iných schválených poplatkov na  bežný kalendárny rok,  v termíne určenom predsedníctvom klubu .

 

Článok 5

Práva a povinnosti členov klubu

5.1. Každý člen klubu  má po  splnení predpísaných podmienok právo :

5.1.1. zúčastňovat’ sa na podujatiach organizovaných klubom

5.1.2. byt’ informovaný o činnosti klubu , podávat’ návrhy, pripomienky a sťažnosti na príslušný orgán klubu ,

5.1.3. odvolat’ sa proti rozhodnutiu orgánu klubu  až k najvyšiemu orgánu ,

5.1.4. zapojit’ sa do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti ,

5.1.5. za stanovených podmienok  používat’ výcvikové, športové a iné klubové zariadenie ,

5.1.6. podieľať sa na výhodách, ktoré klub poskytuje svojim členom,

5.1.7. nosit’ a používat’ označenie príslušnosti ku klubu,

5.1.8. po dovŕšení pätnástich rokov veku volit’ a po dovŕšení osemnástich rokov byt’ volený do orgánov klubu,

5.1.9. zúčastňovať’ sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť a správanie.

5.2.Každý člen klubu je povinný:

5.2.1. dodržiavať’ stanovy, smernice a iné interné predpisy klubu ,

5.2.2. zvlášť dbať na bezpečnosť  osôb a majetku,

5.2.3. správať’ sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy klubu ,

5.2.4. platiť’ včas určené členské príspevky a iné, predsedníctvom  schválené poplatky,

5.2.5.podieľať sa na propagácii streleckého športu a na propagácii podporovateľov klubu,

5.2.6.podieľať sa na zveľaďovaní a ochrane majetku klubu,

5.2.7.podrobiť sa konečným rozhodnutiam orgánov klubu,

5.2.8.dodržiavať svoje záväzky voči klubu ,

5.2.9. podieľať sa na plnení úloh a záväzkov klubu,

 

Článok  6

Zánik členstva v klube

6.1.Členstvo v klube  zaniká:

6.1.2. vystúpením člena,

6.1.3. zrušením členstva,

6.1.4. vylúčením člena,

6.1.5. úmrtím člena,

6.1.6. zánikom klubu.

6.2. Členstvo v klube  môže byt’ členovi zrušené len v prípade neplnenia si členských povinnosti, najmä však za:

6.2.1. úmyselné hrubé porušenie bezpečnostných predpisov strelnice,

6.2.2. neplatenie schválených členských a iných  príspevkov v určenom termíne.

6.2.3.poškodzovanie dobrého mena klubu

6.3.    Právo vylúčiť člena klubu má ten orgán, ktorý ho prijal.

6.4.    Vystúpenie z klubu oznamuje člen Predsedníctvu klubu písomnou formou.

 

Článok  7

Disciplinárne konanie v klube

7.1.    Za porušenie stanov klubu , neplnenie si členských povinností, za poškodzovanie majetku, záujmov klubu, vedomé narušovanie vzťahov v klube , za porušovanie bezpečnostných predpisov pri zaobchádzaní so zbraňou alebo strelivom a pod. môže byt’ voči členovi klubu  začaté disciplinárne konanie.

7.2.    Disciplinárne opatrenia  sú:

7.2.1. pokarhanie,

7.2.2. zastavenie činnosti na dobu určitú, maximálne na 2 roky,

7.2.3. odvolanie z funkcie,

7.2.4. vylúčenie.

  

Článok  8

Orgány klubu

8.1.    Najvyššími orgánmi klubu  sú:

8.1.1. konferencia

8.1.2. predsedníctvo

8.1.3. revízor

8.2. Orgány klubu si na zabezpečenie plnenia úloh môžu vytvárat’ odborné komisie.

8.3. Práva a povinnosti orgánov klubu  nevyplývajúce priamo z týchto stanov určí organizačný poriadok .

 

Článok  9

Konferencia klubu

9.l. Konferenciu   zvoláva predsedníctvo klubu podľa potreby, minimálne jeden krát ročne.

9.2V mimoriadnych prípadoch je predsedníctvo povinné rozhodnúť’ o zvolaní konferencie do tridsiatich dní od obdržania návrhu na mimoriadnu konferenciu ak o to písomne požiada najmenej polovica členov klubu.  Konferencia sa musí uskutočniť najneskôr do mesiaca od rozhodnutia predsedníctva klubu.

9.3. Konferencia klubu:

9.3.1. volí predsedu,podpredsedu, tajomníka a hospodára,

9.3.2. volí revízora,

9.3.3. prerokúva správu o činnosti klubu a správu revízora,

9.3.4. schvaľuje stanovy klubu , ich doplnky a zmeny,

9.3.5. schvaľuje rozpočet a plán hospodárenia na nasledujúce obdobie,

9.3.6. rozhoduje o prijatí, prípadne vylúčení, kolektívneho člena,

9.3.7. rozhoduje o  zániku klubu  a  naložení s jeho majetkom, schvaľuje likvidátora.

9.4.  Konferencia je uznášania schopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s  hlasom rozhodujúcim.

9.5.   Konferencia volí organy klubu  na obdobie štyroch rokov.  Funkčné obdobie orgánov klubu  končí dňom nasledujúcich platných volieb do orgánov  klubu .

9.6.   Konferenciu organizačne zabezpečuje predsedníctvo klubu .

 

Článok  10

Predsedníctvo klubu

10.1. Predsedníctvo je najvyšším orgánom medzi konferenciami, volí sa na obdobie 4 rokov a skladá sa z:

10.1.1. predsedu

10.1.2. podpredsedu

10.1.3. tajomníka

10.1.4. hospodára

10.2. Predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:

10.2.1. reprezentuje klub  voči štátnym orgánom a ostatným organizáciám,

10.2.2  zasadá minimálne 4 krát ročne,

10.2.3. riadi a zabezpečuje činnost’ klubu medzi konferenciami,

10.2.4. riadi, organizuje, podl’a možností klubu  materiálne a finančne zabezpečuje športovú činnost’,

10.2.5. stará sa o evidenciu členov klubu ,

10.2.6. zriaďuje a riadi podnikateľskú činnost’ klubu  v súlade s internými a všeobecne platnými  predpismi,

10.2.7. spravuje hmotný aj nehmotný majetok klubu ,

10.2.8. schvaľuje výšku členských príspevkov a iných poplatkov,

10.2.9. vydáva interné predpisy,

10.2.10. rozhoduje o prijatí nových členov, rozhoduje o disciplinárnych opatreniach  ,

10.2.11.rozhoduje o nakladaní s majetkom klubu ,

10.2.12.rozhoduje o vylúčení členov,

10.2.13.spravuje finančné aktíva a pasíva klubu ,

10.2.14.rozhoduje o prijatí záväzkov klubu , napr. úverov, pôžičiek a pod.,

10.2.15.rozhoduje o odmeňovaní členov alebo zamestnancov klubu,

10.2.16.schvaľuje členstvo klubu  v iných organizáciach,

10.2.17.rozhoduje o rozdelení získaných finančných prostriedkov.

10.2.18.rozhoduje o vykonaní ostatných úkonov súvisiacich s realizáciou predmetu činnosti.

10.3.  Štatutárnym zástupcom klubu  je jeho predseda. Predseda zastupuje klub  navonok, zastupuje klub  vo všetkých veciach, reprezentuje klub  voči obdobným organizáciám, štátnym orgánom a iným inštitúciám. Za svoju činnosť’ zodpovedá predseda  konferencii. V období medzi členskými schôdzami zodpovedá predsedníctvu.

10.4. V neprítomnosti predsedu klub  zastupuje podpredseda,  ak ho na to predseda klubu  splnomocnil.

10.5. Uznesenia Predsedníctva sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Článok 11

Revízor

11.1. Revízor je  výkonný a dozorný orgán. Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami, plnenie uznesení konferencie a predsedníctva. Kontroluje prácu predsedu klubu.

11.2. O svojej činnosti a zistených  výsledkoch  podáva  správu,  ktorú minimálne 7 dní pred termínom konferencie,  predloží Predsedníctvu klubu.

11.3. Revízor nie je členom predsedníctva , ale má právo zúčastniť sa na zasadaniach predsedníctva s hlasom poradným

 

Článok 12

Majetok a hospodárenie

12.1.  Majetok klubu  tvoria hmotné, nehmotné a finančné prostriedky získané najmä z:

12.1.1. delimitácie alebo iného prevodu majetku ,

12.1.2. členských príspevkov a iných klubových poplatkov, dotácií, reklám, darov, podnikateľskej činnosti,

12.1.3. poskytovania odplatných služieb,

12.1.4. organizácii verejných súťaží, výchovné za prestup športovcov,

12.1.5. z iných zdrojov.

12.2. Spôsob hospodárenia  klubu  sa riadi:

12.2.1. zákonom č. 83/1990 Zb. a všeobecne platnými predpismi,

12.2.2. rozpočtom, ktorý schvaľuje konferencia,

12.2.3. rozhodnutím predsedníctva,

12.3. Klub je povinný starať sa o svoj majetokchrániť  ho a zveľaďovať.

12.4. Pri zrušení alebo zániku klubu  rozhodne Predsedníctvo klubu , po vysporiadaní záväzkov klubu o naložení s   majetkom.

12.5. Klub  nevzniká za účelom vytvárania zisku a preto sa všetky príjmy klubu  použijú na účely vymedzené v článku 2. týchto stanov.

 

Článok 13

Spoločné  ustanovenia

13.1 Ak v období medzi voľbami členov orgánov  vznikne potreba doplnenia novými členmi,  ich voľbu  možno nahradiť kooptáciou maximálne do jednej tretiny počtu členov.  Kooptáciu  musí schváliť nadpolovičná väčšina orgánu, do ktorého majú byť  noví  členovia kooptovaní.

13.2. Predsedníctvo klubu  ako jediné má právo upraviť’ využívanie členského preukazu, vlajky,  zástavy,  znaku, odznakov a pečiatky s označením klubu  ako aj iných evidovaných  alebo chránených predmetov alebo spôsobov identifikácie.

13.3. Pojmy a postupy, ktoré nie sú podrobne vysvetlené v  týchto stanovách, riešia  interné smernice  klubu.

13.4. Predsedníctvo klubu je oprávnené  podávať’ výklad týchto stanov a vydávat’ interné predpisy na zabezpečenie realizácie predmetu činnosti klubu , ak to nie je výslovne upravené v týchto stanovách.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

14.1. Klub zanikne rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak sa na tom uznesie konferencia najmenej dvojtretinovou  väčšinou všetkých  právoplatných členov.

14.2. Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

14.3. Postupy neupravené týmito stanovami alebo internými  predpismi sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

 Stanovy boli schválené Konferenciou v Spišskej Novej Vsi dňa: