3.strelecké preteky „MALÁ ODSTREĽOVAČKA 2023“

Dátum konania: 27. 08. 2023 /nedeľa/
Miesto konania : Strelnica Šulerloch, SNV
Usporiadateľ: Klub spišský strelcov
Organizátor: PPŠSK – Sniper klub „Slukári“ Technické zabezpečenie : ŠSK Spišan a  MAS Pozvánka a propozície
Riaditeľ súťaže : Turzák Miroslav
Hlavný rozhodca : Petrásek Juraj
PHK : Petrásek Juraj
Zapisovateľ : Petrásková Mária
TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Charakteristika pretekov: Verejné preteky, súťaž jednotlivcov v streľbe z pušky 22.LR, streľba
z malokalibrovky s optickým zameriavačom
Podmienky účasti : Súťaže sa môžu zúčastniť registrovaní členovia v streleckých kluboch,
ale aj držitelia ZP a vlastníci malokalibrových zbraní. Kategórie : Bez rozdielu / zmiešané /
Strelnica : Otvorená
Zdravotné zabezpečenie: Usporiadateľ
Poistenie: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. Každý je povinný mať pri sebe preukaz poistenca. Ochrana sluchu povinná, ochrana zraku doporučená!
Zbraň a jej vybavenie: Zbrane a strelivo vlastné – 22LR. Akákoľvek malokalibrovka s optickým zameriavačom v zmysle platných pravidiel.
Podoprenie pažby smie byť pevné iba v jej prednej časti. Strelec môže zbrani vytvoriť zadnú oporu ktoroukoľvek častou svojho tela. Pri terči Benchrest a Strelec je možné použiť zadný strelecký bag.
Spotreba munície: min 69 ks + nástrel. Pri plnení jednotlivých položiek má mať strelec na stanovišti iba potrebný počet streliva na danú položku.
Protesty: Hlavnému rozhodcovi s vkladom 5 € do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. V prípade oprávneného protestu, vklad bude vrátený.
Štartovné: 10 € + ( 3,50 € občerstvenie)
Ceny: Traja najlepší budú odmenení diplomami a medailami.
Časový plán: 8,00 – 8,50 prezentácia
9,00 nástup, poučenie
9,30 začiatok súťaže, plnenie disciplín
14,30 predpokladané vyhlásenie výsledkov
Žiadame všetkých záujemcov , aby sa na súťaž prihlásili včas,
najneskôr do 25.augusta 2023 do 22,00 hod. na mail: petrasekjuraj123@gmail.com
Dôvod: Zabezpečenie stravy pre všetkých účastníkov a pokrytie nákladov na preteky.
V prípade, že nebude dostatočný počet prihlásených (min.10 strelcov) sa preteky neuskutočnia.
Informácie : Petrásek Juraj – mobil: 0905 293 211
SÚŤAŽNÉ USTANOVENIA:
1. terč BENCHREST – 50 m, sed z poza stola, ľubovoľný nástrel. + 25 rán / 20 min
Priebeh: Strelec po zaujatí polohy strieľa na 5 nástrelných kruhov ľubovoľný počet rán
a na 25 benchrestových kruhov (jeden kruh – jedna rana). To všetko v danom čase 20 minút.
Hodnotenie terča: zásah kruhu sa hodnotí konkrétnou bodovou hodnotou. Zásah centrálneho stredu sa hodnotí 11 bodmi. V každom kruhu sa započíta len jeden zásah. Pri zásahu čiary sa započítava vyššia bodová hodnota. V prípade , že strelec zasiahne kruh viac ako jednou ranou , tento kruh sa hodnotí ako nulový. (max.hodnotenie 275 bodov)
2. terč LODIČKY – 50 m, sed z poza stola 6 rán/ 6 minút
Priebeh: Po zahájení položky na povel rozhodcu strelec uchopí zbraň, zaujme polohu , nabíja
a strieľa 6 ranami na biele kruhy ním vybraných lodí. Jeden kruh , jeden zásah. Aby strelec získal počet bodov uvedených pod loďou, musí zasiahnuť všetky krúžky na lodi. V prípade,
že strelec netrafí jeden kruh, alebo bude mať dvojstrel do jedného kruhu, body sa mu nepočítajú
a musí prejsť na inú loď so zvyšnými nábojmi.
Hodnotenie terča: konkrétnou bodovou hodnotou (max.hodnotenie 70 bodov)
3. terč KRUHY – 50 m, sed z poza stola 6 rán / 6 minút
Priebeh: Strelec po zaujatí polohy v ľahu, na povel rozhodcu nabíja zbraň a strieľa na terč postupne od najväčšieho po najmenšie koliesko. V každom z nich je platný len jeden zásah
Bodová hodnota sa počíta len vtedy, ak je zásah úplne vo vnútri kruhu, strelec sa sám rozhoduje či bude pokračovať na kolieska menšieho priemeru (ale iba vtedy ak platne zasiahol predchádzajúce (väčšie) koliesko.
Hodnotenie terča: Konkrétnou bodovou hodnotou vyznačenou na terči. Pri zásahu obrysu kolieska, mimo kolieska, alebo zásahu kolieska mimo poradia sa počíta 0 bodov!!! (max.hodnotenie 105 bodov)
4. terč CIFERNÍK – 60 m, ľah, 13 rán/ bez časového limitu
Priebeh: Strelec po zaujatí polohy v ľahu, na povel rozhodcu nabíja zbraň a strieľa na 12 kruhových cieľov ciferníka označených príslušnou bodovou hodnotou a jeden krát na stred ciferníka. Jeden cieľ , jedna rana.
Hodnotenie terča: Konkrétnou bodovou hodnotou vyznačenou na terči. Hodnotia sa aj mínusové body! (max.hodnotenie 100 bodov)
5. terč BOWLING – 70 m, ľah, 9 rán/ bez časového limitu
Priebeh: Strelec po zaujatí polohy strieľa na 9 cieľov (kolkov) – jeden cieľ 1 rana.
Hodnotenie terča: Konkrétnou bodovou hodnotou vyznačenou na terči. (hlava 10b, telo 5b, krk 0b). Pri zásahu figúr v jednom rade do rovnakého miesta bonus 5b.
(max.hodnotenie 90+15 bodov)
6. terč STRELEC – 100 m, ľah, 10 rán / bez časového limitu
Priebeh: Po zahájení položky na povel rozhodcu strelec zaujme polohu v ľahu a strieľa na postavu strelca
Hodnotenie terča: Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou. Pri zásahu čiary sa započítava vyššia bodová hodnota. (max.hodnotenie 100 bodov )
Maximálne možný počet bodov 755.
Dané vzdialenosti sú orientačné. Doporučuje sa diaľkomer a pozorovací ďalekohľad.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.
Za organizačný tím: Petrásek Juraj