Vážení členovia, priatelia, kolegovia strelci.

Keďže sa nepodarilo stlmiť intenzitu vírusovej pandémie
Covid 19, budeme musieť pokračovať naďalej v obmedzenom režime
P r e t o : Po schválení úpravy Smernice č.1/2010 na zasadaní predstavenstva zo dňa 8.1.2021 sa Výročná konferencia prekladá na mesiace FEBRUÁR, MAREC 2021
/Termín je však neistý, podľa zdravotníckych a vládnych nariadení, najneskôr však do 31.3.2021,
po tomto termíne schôdza nebude aktuálna a v tomto kalendárnom roku sa neuskutoční/

Nová úprava smernice z 8.1.2021 upravuje výšku členských príspevkov, termín a spôsob úhrady.
Výška členského príspevku na rok 2021 je 20€
*jednotný pre stálych a aj novoprijatých členov*
Termín úhrady členského príspevku je do 31.3.2021
Spôsob úhrady je výlučne prevodom na účet Klubu Sp.Strelcov

Pri prevode úhrady dbajte na správne vyplnenie
Variabilný symbol : rok za ktorý sa príspevok uhrádza
Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko
Pri nesprávnom vyplnení údajov pri platbe nebude platba akceptovaná!

Na stránke Klubu Spišských Strelcov nájdete všetky potrebné údaje týkajúce sa úpravy smernice č.1/2010, prihlášky, termínov a platby
/PRIHLÁŠKA ZA ČLENA KLUBU / ČÍSLO ÚČTU PRE ÚHRADU ČLENSKÉHO/
bližšie info na t.č. 0907 165 447     Palenčár Emil