SPIŠSKÁ STRELECKÁ LIGA 2018

Priebežný prehľad

I.kolo

II.kolo

III.kolo

IV.kolo

V.kolo

VI.kolo

VII.kolo

VIII.kolo

IX.kolo

X.kolo

 Propozície Spišskej streleckej ligy 2018

ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ PRAVIDLÁ 2018

DISCIPLÍNY:

Pištoľ  na 25 metrov,  30 výstrelov na terč č. 4
Terč: Terč č. 4 „Nekryte ležiaca zelená figúra s kruhmi“terc135p
Zbrane:krátke, od kalibru  5,6 mm vyššie (okrem špeciálnych športových s ergonomickou pažbou), teda sériovo vyrábané automatické pištole a revolvery.
Podmienky a čas: streľba po stojačky,  bez opory, pravou, ľavou a nakoniec obojruč, príprava v čase 3 minúty (súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si zbraň, ďalekohľad a ostatné pomôcky. Stropné svetlo musí mať zasvietené!). Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“ túto ukončí. Na nasledujúci povel „ 10 nábojov NABÍJAŤ“ napáskuje do zásobníka 10 nábojov, zásobník vloží do zbrane a náboj zasunie do nábojovej komory. Pri povele: „10  rán  pravou rukou v čase 5 minút štart“ vystrelí postupne 10 rán. Po uplynutí času rozhodca zavelí „STOP, zbrane vybiť“. Súťažiaci  po tomto povele  už  nesmie  vystreliť. Zbraň vybije, predpísaným spôsobom odloží na stolík pred sebou. Zásahy si môže kontrolovať ďalekohľadom. Nasleduje ďalších 10 súťažných rán,  tentoraz ľavou rukou rovnakým spôsobom: „10  rán  ľavou rukou  v čase 5 minút štart“. Po ukončení streľby rozhodca velí: „STOP, zbrane vybiť“ Nasleduje posledných    10 súťažných rán , no tentoraz rozdelených do dvoch položiek  po 5 nábojov, obojručne.
U pištolí môže byť len jeden zásobník!  Pri povele „prvých 5 rán nabíjať“ sa terče zatvoria,  strelec nabije zbraň  s rukami v uhle  45 stupňov čaká na otvorenie terčov.
Po 30 sekundách po povele nabíjať sa terče automaticky  (bez povelu!) otvoria do čelnej polohy na pol minúty (30 sekúnd). Strelec obojručne vystrelí 5 rán, zbraň vybije  a čaká na ďalší povel.
Terče sa automaticky  zatvoria po uplynutí 30 sekúnd a ostanú zatvorené, pričom zaznie povel „STOP, zbrane vybiť“.  Pri povele: „druhých 5 rán nabíjať“  je daný čas 30 sekúnd na nabitie pištole alebo revolvera.
Po uplynutí tohto času sa terče automaticky  (bez povelu!) otvoria do čelnej polohy, aby strelec vystrelil druhých 5 rán obojruč. Po uplynutí času sa terče zatvoria, zaznie povel „Stop, zbrane vybiť, kontrola zbraní – odložiť“  (terče sa otvoria)
Až potom môže strelec opustiť svoje stanovište!!!
Otvorené terče sa potom  pritiahnu na palebnú čiaru k hodnoteniu.  Na terč bolo celkom vystrelených 30 výstrelov, teda maximálny počet bodov je 300.

Ľubovoľná malokalibrovka na 50 metrov

Terč : jeden redukovaný medzinárodný pištoľový: 40 x 16 cm a 10 terčíkov na papieri A4 typu Benchrest s bodovými kruhmi 7 čierne pole, ostatné: 8,9,10 biele pole.
Zbrane : dlhé, do kalibru 5,6 mm s okrajovým zápalom (ľubovoľná malokalibrová puška), s optickými, dioptrickými či otvorenými mieridlami.
Podmienky a čas :1. časť: streľba po stojačky, bez opory. Príprava v čase jedna minúta (súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si zbraň a ostatné pomôcky. Stropné svetlo nemusí mať zasvietené!). Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“ túto ukončí. Na nasledujúci povel „10 rán v čase 6 minút ŠTART“ vystrelí postupne 10 rán do svojho (väčšieho) terča, v čase 6 minút. Nabíjanie zbrane je zahrnuté v súťažnom čase. Po uplynutí času na streľbu rozhodca zavelí: „STOP, ZBRANE VYBIŤ“. Súťažiaci po tomto povele už nesmie vystreliť. Môže si začať upravovať ľubovoľnú polohu na druhú časť.
2. časť:
streľba z ľubovoľnej polohy. Po zastavení terčov na terčovej čiare rozhodca zavelí: Príprava v čase jedna minúta začína teraz! (súťažiaci sa pripraví v ľubovoľnej polohe). Stropné svetlo nemusí mať zasvietené!). Na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“ túto ukončí. Na nasledujúci povel „10 rán v čase 6 minút ŠTART“ vystrelí postupne po jednej rane do 10 terčíkov. Po uplynutí času rozhodca zavelí: „STOP, ZBRANE VYBIŤ- KONTROLA –ODLOZIŤ“. Súťažiaci po tomto povele už nesmie vystreliť. Zbraň vybije, prázdnu komoru a zásobník ukáže rozhodcovi. Až potom môže opustiť svoje stanovište!!!
Upozornenie pre Ľubovoľnú malokalibrovku na 50 metrov : do terča môže súťažiaci vystreliť len predpísaný počet nábojov. Nedodržanie pravidla sa trestá podľa VTP pre ISSF disciplíny, polohu si zvolí súťažiaci sám. Tu nie sú žiadne obmedzenia. Môže strieľať s oporou, v sede, v ľahu. Môže si priniesť vlastné pomôcky, ktoré však nesmú obmedzovať iného súťažiaceho a po opustení stanovišťa toto musí dať do pôvodného stavu. Všeobecne však platí, že musí zbraň držať sám, nesmie byť upevnená v žiadnom zariadení ! V prvej časti musí súťažiaci strieľať do terča 400 x 160 mm; v druhej časti po jednej rane na 10 terčíkov s bodovou hodnotou 7 až 10.

Situačná streľba 9 rán na 10 metrov
Terč: terč „Páchateľ s rukojemníkom“
Zbrane: pištole od kalibru 7,62 mm vyššie ( služobné, ako u disciplíny VPi – Štandard), teda
sériovo vyrábané automatické pištole.
Čas a spôsob streľby: kondícia 2, t.j zásobník v zbrani, zákaz použiť „rýchle púzdro“ – príprava v čase 3 minúty (súťažiaci zaujme postavenie na stanovišti, pripraví si zbraň a ostatné pomôcky), na povel čiarového rozhodcu „KONIEC PRÍPRAVY“ túto ukončí a pri povele „9 RÁN NABÍJAŤ“ napáskuje náboje, zasunie zásobník do zbrane a túto položí na pult pred sebou. NEOBŤAHUJE ZÁVER !!! Pri povele : „POZOR“ sa terče otočia do zatvorenej polohy
a po 10 sekundách sa otvoria na dobu 3 sekúnd prvý krát. Pri prvom otvorení strelec uchopí zbraň, obtiahne záver a vystrelí jednu ranu na figúru s rukojemníkom. Terče sa zatvoria na 7 sekúnd a znovu sa otvoria na 3 sekundy. Teraz už strelec z pohotovostnej polohy ( maximálne pod uhlom 45° ), zdvihne ruky (ruku), so zbraňou a vystrelí dve rany. Terče sa celkovo otočia do otvorenej polohy 5 krát – teda na prvé otočenie 1 rana, potom už po dve rany na jedno otočenie. Celkom 9 výstrelov! Pri šiestom otvorení terčov do čelnej polohy rozhodca zavelí „STOP“. Súťažiaci po tomto povele už nesmie vystreliť. Zbraň vybije, prázdnu komoru a zásobník ukáže rozhodcovi. Až potom môže opustiť svoje stanovište!!! Hodnotenie situačnej streľby je vykonávané priamo na stanovišti po pritiahnutí terčov. Každý súťažiaci sleduje činnosť hodnotiacej komisie a ak má pochybnosti, protest podáva hneď. Neskôr už nebude uznaný. Výsledok je vyznačený v priebežnej výsledkovej listine .Zásah v zóne je za 5, vo figúre páchateľa za 3 a mimo figúry 0 bodov. Zásah rukojemníka sa trestá zrážkou 10 bodov. Zásah na rozhraní „páchateľ – rukojemník“ sa priznávajú aj body v príslušnej zóne páchateľa.