MALÁ ODSTREĽOVAČKA

POZVÁNKA
na 2.strelecké preteky „MALÁ ODSTREĽOVAČKA“ 2021
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Dátum konania: 26. 09. 2021 /nedeľa/ – PROPOZÍCIE    PROPOZÍCIE

Miesto konania : Šulerloch – Strelnica M.A.S.
Usporiadateľ: Klub spišský strelcov
Organizátor: PPŠSK -Sniper klub „Slukári“
Technické zabezpečenie : ŠSK Spišan a MAS
Riaditeľ súťaže : Korba Peter
Hlavný rozhodca : Petrásek Juraj
PHK : Korba Peter
Zapisovateľ : Petrásková Mária
TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Charakteristika pretekov: Verejné preteky, súťaž jednotlivcov v streľbe z pušky 22.LR, streľba
z malokalibrovky s optickým zameriavačom
Podmienky účasti : Súťaže sa môžu zúčastniť registrovaní členovia v streleckých kluboch,
ale aj držitelia ZP a vlastníci malokalibrových zbraní.
Kategórie : Bez rozdielu / zmiešané /
Strelnica : Otvorená
Zdravotné zabezpečenie: Usporiadateľ
Zbraň a jej vybavenie: Zbrane a strelivo vlastné – 22LR. Akákoľvek malokalibrovka s optickým
zameriavačom v zmysle platných pravidiel.
Spotreba munície: min 80 ks. + nástrel. Pri plnení jednotlivých položiek má mať strelec na stanovišti
iba potrebný počet streliva na danú položku.
Protesty: Hlavnému rozhodcovi s vkladom 5 € do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov.
V prípade oprávneného protestu, vklad bude vrátený.
Štartovné: 5 € + ( 2€ na guláš)
Ceny: Traja najlepší budú odmenení diplomami a medailami.
Časový plán: 8 00
– 8 50
prezentácia
9 00
nástup, poučenie
9 30
začiatok súťaže, plnenie disciplín
14 30 predpokladané vyhlásenie výsledkov
Informácie : Korba Peter 0903 308 239, Petrásek Juraj 0905 293 211
Prihlásiť sa na súťaž je potrebné do 25.septembra 2021 do 20,00 hod. telefonicky
alebo na mail: petrasekjuraj123@gmail.com
SÚŤAŽNÉ USTANOVENIA:
➢ 1. terč BENCHREST – 50 m sed z poza stola, ľubovoľný nástrel. + 25 rán / 15 min
Priebeh: Strelec po zaujatí polohy strieľa na 5 nástrelných kruhov ľubovoľný počet rán .
Po ukončení nástrelu strieľa na 25 benchrestových kruhov v danom čase.
Hodnotenie terča: zásah kruhu sa hodnotí konkrétnou bodovou hodnotou. Zásah centrálneho stredu sa
hodnotí 11 bodmi. V každom kruhu sa započíta len jeden zásah. Pri zásahu čiary sa započítava vyššia
bodová hodnota. V prípade , že strelec zasiahne kruh viac ako jednou ranou , tento kruh sa hodnotí ako
nulový. (max.hodnotenie 275 bodov)
➢ 2. Terč BOJOVÁ TECHNIKA, 50 m ľah,10 rán / bez časového limitu
Priebeh: Po zahájení položky na povel rozhodcu strelec zaujme polohu v ľahu a strieľa po 2
výstrely na každý z 5 cieľov z rozdielnou bodovou.
Hodnotenie terča: Jeden cieľ – dve rany. Zásah techniky sa hodnotí konkrétnou bodovou hodnotou.
(max.hodnotenie 150 bodov)
➢ 3. terč OZBROJENCI, 50 m ľah, 12 rán / bez časového limitu
Priebeh: Strelec po zaujatí polohy v ľahu, na povel rozhodcu nabíja zbraň a strieľa na
„ozbrojencov“ – postavy ktoré držia v ruke zbraň.
Hodnotenie terča: Hodnotí sa len zásah postavy so zbraňou v ruke. Jeden cieľ – jedna rana.
Zásah stredového kruhu +10 bodov, zásah označenej elipsy + 5 bodov, zásah vonkajšej časti
2 body. Za každý zásah neozbrojenej figúry sa odráta najvyššia zasiahnutá bodová hodnota
v terči. (max.hodnotenie 120 bodov)
➢ 4. terč RUKOJEMNÍCKA DRÁMA, 40 m ľah, 10 rán / bez časového limitu
Priebeh: Po zahájení položky na povel rozhodcu zaujme strelec danú polohu a strieľa na 10 cieľov
Hodnotenie terča: Konkrétnou bodovou hodnotou. Jeden cieľ – jedna rana. Pri zásahu čiary medzi
rukojemníkom a cieľom – zásah rukojemníka prebíja zásah cieľa a hodnotí sa mínusovými bodmi.
(max.hodnotenie 100 bodov)
➢ 5. terč MORIAK, 90 m ľah, 12 rán / bez časového limitu
Priebeh: Po zahájení položky na povel rozhodcu strelec zaujme polohu v ľahu a strieľa podľa
vlastného rozhodnutia 12 výstrelov na 4 ľubovoľné ciele na terči. Každý z 3 kruhových cieľov je
však možné zasiahnuť maximálne 3 zásahmi.
Hodnotenie terča: konkrétnou bodovou hodnotou.
– Pri zásahu čiary sa započítava vyššia bodová hodnota.
– Pri zásahu kruhov viacerými ako 3 ranami sa daný cieľ hodnotí ako nulový.
➢ 6. terč OVOCIE, 100 m ľah, 15 rán / bez časového limitu
Priebeh: Po zahájení položky na povel rozhodcu strelec zaujme polohu v ľahu a strieľa
3 výstrely na každý z 5 cieľov .
Hodnotenie terča: Konkrétnou bodovou hodnotou. Pri zásahu čiary sa započítava vyššia bodová
hodnota. Pri zásahu cieľa viacerými ako troma ranami sa daný cieľ hodnotí ako nulový.
(max.hodnotenie 150 bodov)
Dané vzdialenosti sú orientačné. Doporučuje sa diaľkomer a pozorovací ďalekohľad.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a činovníci budú
o týchto zmenách včas upovedomení.
BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ OPATRENIA:
Ochrana sluchu povinná, ochrana zraku doporučená!
Štart všetkých účastníkov je na vlastnú zodpovednosť, nie sú poistení hromadnou poistkou.
V súvislosti s rizikami šírenia sa COVID 19 je potrebné počas celej doby podujatia dodržiavať
opatrenia na zamedzenie šírenia COVID 19 stanovené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky platné v čase konania pretekov.
Za organizačný team:
Petrásek Juraj, Korba Peter