Zákaz olova v mokradiach – čo bolo schválené?

Priatelia,

ako sme Vás už informovali, na včerajšom (3.9.2020 zasadnutí výboru REACH došlo k prehlasovaniu štátov V4 a hlasmi 18 členských štátov EU bol odsúhlasený zákaz použitia a držby brokového streliva s obsahom olova v mokradiach a v ochrannom pásme v ich okolí. Áno, náš minister hospodárstva dodržal sľub a aj Slovensko hlasovalo proti návrhu.

Európska komisia na tomto základe vydá dodatok k prílohe č. XVII k existujúcemu nariadeniu EP a Rady č. 1907/2006 (REACH), ktorým bude zákaz uložený a priamo záväzný a vykonateľný. Zákaz by mal nadobudnúť účinnosť 24 mesiacov od zverejnenia legislatívy v Úradnom vestníku Európskej únie. Áno, čítate dobre. Už spôsob ustanovenia zákazu je z pohľadu legislatívneho procesu maximálne perfídny. Ide o typicky euro deficit demokracie.
Čo bude zakázané?

 

V mokradiach a v pásme 100 metrov okolo mokrade sa zakazuje

1. odpálenie hromadnej strely hmotnostne obsahujúcej viac ako 1% olova,
2. držba streliva s hromadnou strelou hmotnostne obsahujúcou viac ako 1% olova a to počas streľby ako aj počas presunu za týmto účelom.
Pokiaľ bude osoba pristihnutá pri držbe takéhoto brokového streliva v mokradi alebo v jej ochrannom pásme počas streľby alebo počas presunu za týmto účelom, zavádza sa prezumpcia držby tohto streliva za účelom jeho použitia v mokradi (tj. prezumpcia viny) s tým, že držiteľ bude znášať dôkazné bremeno preukázania držby takéhoto streliva na iné účely.
Definícia mokrade je úplne bezbrehá a zahŕňa v podstate akúkoľvek vodnú plochu vrátane mlák po daždi!
Členské štáty, ktorých viac ako 20% územia tvoria mokrade môžu prijať prísnejší zákaz vrátane úplného zákazu predaja takéhoto streliva.
Dokumenty v podobe schválenej výborom REACH nájdete tu:
Pôvodné znenie nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) nájdete tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1907R(01)
Plánovaný plošný zákaz akéhokoľvek streliva s obsahom olova na civilné použitie o ktorom tiež priebežne informujeme je stále na stole a Európska chemická agentúra by v októbri 2020 mala predstaviť jeho paragrafové znenie. S jedlom rastie chuť a nepriatelia slobody budú tlačiť na jeho presadenie rovnakým spôsobom ako presadili zákaz olova v mokradiach. Robíme všetko pre to, aby Slovensko odmietlo aj tento plošný zákaz. Sme však malý štát zviazaný v čoraz pevnejšej únii, ktorý sa vzdal svojej suverenity v prospech vyššieho celku. Nech si eurooptimisti a eurooportunisti hovoria čo chcú, ťaženie proti legálnym zbraniam v rukách občanov je toho jasným a nie jediným rukolapným dôkazom.
Boris Draškaba
podpredseda predstavenstva
PS. Medzirezortné pripomienkové konanie k prepracovanému návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou má byť prevzatá zakazovacia eurosmernica, sa blíži. Podľa aktuálnych informácií od jej tvorcov by MPK mohlo začať v horizonte 2 týždňov.