„ Víťazný samopal 2019″ a „Ľubovoľná malorážka“

Dátum konania : 8. máj 2019 / voľná streda /
Miesto konania : Šulerloch – Strelnica MAS
Usporiadateľ : Klub spišských strelcov s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves

VÝSLEDKY_SA vz 58        

VÝSLEDKY_Ľubovoľná maloražka

 

Propozície TU

TECHNICKÉ USTANOVENIA
PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY V SÚŤAŽI : „Víťazný samopal 2019″
Disciplína: Samonabíjacia zbraň (odvodená od vojenských vzorov) s otvorenými mieridlami,

okrem kalibru .22

Zbrane a strelivo: Vlastné –zbrane a strelivo si môžu medzi sebou, alebo od Slovprezentu s.r.o.

strelci požičať.

Štartovné: 10 € za štart ( v štartovnom zahrnuté malé občerstvenie )
Strelnica: Otvorená
Terče a vzdialenosť: Nekryte ležiaca figúra s kruhmi – REDUKOVANÝ, priemer desiatky je 50mm,
vzdialenosť 50 m.
Príprava : maximálne 5 minút
Polohy pre SA a čas na streľbu: v sede bez opory 13 rán / 9 min.; v stoj 13 rán/13min.; v kľaku 13 rán/11 min.
Kategórie : Bez rozdielu
Hodnotenie „Víťazný samopal 2019″: Hodnotia sa 10 najlepšie zásahy v každej polohe – o celkovom
poradí rozhodne súčet všetkých položiek. Prvým trom budú udelené diplomy a
vecné ceny.
V jednej zmene štartujú 8 súťažiaci. Po uplynutí času na prípravu bude povel: „13 rán za 9 minút
vrátane nabíjania štart“. Po uplynutí času bude povel „Stop, zbrane vybiť, odložiť!“, „Terče!“. Zbrane, ani jej
časti, sa nesmie nikto dotknúť, pokiaľ bude obsluha pri terčoch a rozhodca nevydá príslušný pokyn. Takto sa
bude postupovať aj pred ďalšími položkami.
Pred opustením stanovišťa musí rozhodca na strelisku prekontrolovať zbrane a zásobníky, či sú
spoľahlivo vybité. Až potom môže strelec zo stanovišťa odísť !!! Pohyb mimo palebnej čiary je možný len
s viditeľne vybitou zbraňou– záver v zadnej polohe, bez zásobníka, alebo so zbraňou v puzdre! Nebudú
tolerované žiadne porušenia všeobecných bezpečnostných predpisov, ich PORUŠENIE ZNAMENÁ
DISKVALIFIKÁCIU !!! v celej súťaži.

PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY pre ĽM „Ľubovoľná malorážka“ :

Disciplína: Všetky malokalibrové zbrane s okrajovým zápalom s ľubovoľnými mieridlami

kalibru do .22

Zbrane a strelivo: Vlastné –zbrane a strelivo si môžu medzi sebou, alebo od Slovprezentu s.r.o.

strelci požičať.

Štartovné: 10 € za štart ( v štartovnom zahrnuté občerstvenie )
Strelnica: Otvorená
Kategórie : Bez rozdielu
Hodnotenie ĽM: Hodnotia sa priebežne všetky disciplíny. O celkovom poradí rozhodne súčet
všetkých položiek. Prvým trom súťažiacim budú udelené diplomy a vecné ceny.
1. disciplína: – 50 m v sede poza stola s oporou, streľba na miniatúrny terč č. 4 (nekryte ležiaca figúra s
kruhmi) s kruhovou hodnotou 5 až 10 bodov, nástrel ľubovoľný počet rán; súťaž 20 rán, po dve rany do
terča; čas 3+12min (hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou maximálne 200, minimálne 0 bodov,
nabíjanie až po povele „Štart“ )
2. disciplína: – 25 m v sede poza stola s oporou – odstreľovanie prázdnych nábojnic z náboja 7,62×39,
samostatne po jednom bez nástrelu 5 rán na 5 nábojníc v čase 1 min, (každá odstránená nábojnica 10
bodov, zásah držiaka nábojnice -10 bodov, maximálne 50 a minimálne 0 bodov; nabíjanie až po povele
„Štart“ )
3. disciplína: – 50 m v kleče na biatlonový 115 mm terč bez nástrelu, 4 položky x 5 rán (čas 1 min. na
položku); pred každou položkou súťažiaci urobí 5 plno-hodnotných drepov alebo klikov, ( každý zásah 10
bodov, maximálny počet 200 a minimálne 0 bodov, nabíjanie až po povele „Štart“ )
4. disciplína:
– 50 m po stojačky na terč č. 4 „Nekryte ležiaca figúra s kruhmi – redukovaný “ 10 výstrelov do terča, bez
nástrelu v čase 6 min. (hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou maximálne 100, minimálne 0 b, nabíjanie
až po povele „Štart“)

Maximálny možný celkový nástrel: 550 bodov, minimálny 0
Spotreba streliva : 55 ks súťaž + ľubovoľný počet povolených nástrelov
Informácie a prihlášky: strelnica@snv.sk alebo telefonicky na 0905 954431 do 7.5.2019 do 18:00hod
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a činovníci budú o týchto
zmenách včas upovedomení.
ČASOVÝ ROZPIS: 08:00 -09:00 – prezentácia na súťaž „ VÍŤAZNÝ SAMOPAL 2019″
prvej súťaže 09:00 – Spoločné otvorenie a inštruktáž v súťaži „ VÍŤAZNÝ SAMOPAL 2019″
09:15 – Začiatok prípravy prvej zmeny „ VÍŤAZNÝ SAMOPAL 2019″
11:00 – Predpokladané vyhlásenie výsledkov prvej súťaže
ČASOVÝ ROZPIS: 09:30 -11:00 – prezentácia na súťaž „Ľubovoľná malorážka“
druhej súťaže 11:15 – Spoločné otvorenie a inštruktáž v súťaži „Ľubovoľná malorážka“
11: 30 – 15:00 priebeh súťaže „Ľubovoľná malorážka“
15:30 hod. Predpokladané vyhlásenie výsledkov druhej súťaže
ŠTART BUDE PREDNOSTNE UMOŽNENÝ PRIHLÁSENÝM !!!

UPOZORNENIE: na strelnici je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku. Štart
všetkých účastníkov na vlastnú zodpovednosť, nie sú poistení hromadnou poistkou!!