POZVÁNKA

Pozývame Vás na Výročnú konferenciu Klubu spišských strelcov, ktorá sa uskutoční

dňa 25. januára 2019 (piatok), o 16.30 hod.

v klubovni krytej strelnice, Radlinského 17, Spišská Nová Ves s týmto programom:

Od 16:30 do 17:00 Výber členských poplatkov /možnosť platby v hotovosti len v tento deň, potom iba prevodom na účet vo Fio banke, a.s.  

IBAN: K7683300000002700956256

1./ Otvorenie o 17:00 hod.

2./ Voľba pracovného predsedníctva

3./ Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa overovateľov

4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení

5./ Správa o činnosti Klubu

6./ Správa o hospodárení

7./ Správa revízora

8./ Návrh plánu práce na r. 2019

9./ Návrh rozpočtu na r. 2019

10./Diskusia a rôzne

11./Návrh na uznesenie

12./Záver

Tešíme sa na Vašu účasť                                                                     Marcel Krajči

                                                                                                                     predseda