Zo záverov Výročnej konferencie Klubu spišských strelcov konanej 26.1.2018 :

  • Schválený Plán hlavných úloh a Kalendár podujatí na rok 2018
  • Členské príspevky vo výške 15€ sú povinní členovia uhradiť na účet Klubu vo Fio banke najneskôr do 28.2.2018.Neuhradený príspevok má za následok zrušenie členstva k 1.3.2018 !
  • Priebežne bude vyhodnocovaná účasť na streleckých podujatiach u členov, ktorí majú skupinu „E“ ZP a ktorým Klub vydal potvrdenie, že sú riadnymi členmi streleckej organizácie v zmysle zákona o zbraniach č. 190/2003 Z. z.
  • Priebežne bude aktualizovaná evidencia členov najmä so zreteľom na kontaktné údaje a skupinu  E ZP.
  • Každú stredu od 17:00 hod. pokračujú klubové stretnutia na Krytej strelnici Radlinského 17 v priestoroch klubovne. Vstup zadarmo na strelnicu členom, ktorí majú vysporiadané povinnosti voči Klubu.
  • Celé znenie Uznesenia z Výročnej konferencie
  • Spišská strelecká liga pokračuje jedenástimi kolami, posledné bude v decembri 2018