“Veľká cena Spiša“ verejná strelecká súťaž z predoviek

predovky

Klub spišských strelcov Spišská Nová Ves s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves

Veľká cena Spiša“verejná strelecká súťaž z predoviek

Dátum konania :        27. máj 2017   /sobota /

Miesto konania :         Strelnica MA Schulerloch

Usporiadateľ :                       Klub spišských strelcov a Mesto Spišská Nová Ves

Technické zabezpeč.: ŠSK Spišan – SN0426

Riaditeľ súťaže:         Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov

Hlavný rozhodca:       Milan Kováč

Tajomník súťaže:        Rado Hozza, predseda ŠSK

Disciplíny:      1. repliky i originály krátkych, z predu nabíjaných  pištolí na vzdialenosť 25 metrov

2. repliky i originály krátkych, z predu nabíjaných revolverov na vzdialenosť 25 metrov

3. repliky i originály dĺhych, z predu nabíjaných pušiek  na vzdialenosť 50 metrov

Predpis:    V  tejto súťaži jednotlivcov je možné absolvovať každú disciplínu aj viackrát, no vždy

z iným druhom zbrane. Do hodnotenia bude potom započítaný najlepší výsledok v disciplíne

(napr. pištoľ kresadlová, potom pištoľ perkusná alebo dutnáková), a štartovné zaplatí pretekár

za každý štart. Nie je možné štartovať viackrát s rovnakým druhom zbrane.

Strieľa sa na medzinárodný pištoľový terč po 13 rán do jedného teča, príprava v čase 10,

súťaž 30 minút. Do súťaže je započítaných 10 najlepších zásahov.

Kategórie:                   Zmiešané

Doklady:                     OP, u zbraní podliehajúcich evidencii aj ZP a kartu zbrane

Štartovné :                  3 € za štart

Hodnotenie:                primerane podľa medzinárodných pravidiel MLAIC

Protesty :                    podľa pravidiel MLAIC  s vkladom 5 EUR

Zbrane a strelivo:        Vlastné

Zdravotné zabezpečenie:  usporiadateľ

Informácie a prihlášky:          Rado Hozza, tel.   0905 896468   /  strelnica@snv.sk  /

Časový rozpis:            08:00 – 10:00 prezentácia

08:45  –  otvorenie preteku a rozdelenie zmien

09:00   –  začiatok prípravy prvej zmeny

13:00  – predpokladané vyhlásenie výsledkov

Na súťaž je vhodné sa vopred nahlásiť, najneskôr 24 hodín pred otvorením preteku.

 Prihlásení pretekári majú pri prezentáci prednosť!

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.

upozornenie: Všetci strelci a ostatné osoby v blízkosti palebnej čiary sa naliehavo vyzývajú, aby

používali náležitú ochranu sluchu a zraku.

Usporiadateľ