Archívy autora: Jozef

Zmena !!! Deň otvorených dverí v Šulerlochu na 15.9.2020

Priatelia,
vzhľadom na predpoveď počasia na 1.9.2020 🌧⛈🌩☔️💦☂️, sme sa rozhodli usporiadať deň otvorených dverí v náhradnom termíne 🗓15.9.2020.
Všetko máme pripravené a tešili sme sa na Vás 🙏, no pri celodenných výdatných zrážkach máme za to, že by to pre Vás nebol taký zážitok, aký Vám chceme poskytnúť.
Verím, že to pochopíte a že toho 15.9.2020 sa uvidíme !

Usmernenie k prevádzke strelnice v Šulerlochu z 4.5.2020

Počnúc prvým víkendom tohto mesiaca sme začali s rozširovaním činnosti na strelniciv Šulerlochu v zmysle platných nariadení vlády a hygieny,Strelieb na strelnici sa môže zúčastniť max. 5 osôb. Kôli stúpajúcemu záujmu je potrebnésa nahlásiť priamo správcovi, ktorý je podľa rozpisu prítomný na strelnici.Dôrazne žiadame návštevníkov strelnice, aby používali rúčka a pomôcky nosili vlastné!Chrániče sluchu ani okuliare z hygienických dôvodov nepožičiavame!
Jozef Borz, štatutár ZZ PO MAS

Dočasné usmernenie k činnosti na krytej strelnici

Vychádzajúc zo všeobecných opatrení k zamedzeniu šírenia Coronavírusu, v platnosti sú tieto opatenia:

1/ Zrušené sú všetky plánované športové a spoločenské akcie klubu!

2/ Zrušené sú všetky „klubové stredy“ na krytej strlenici!

3/ Individuálne využívanie krytej strelnice je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa strelnice, Slovprezent s.r.o.

4/ Prírodná strelnica v Šulerlochu funguje v obmedzenom režime za podmienok uvedených na  http://mas.snv.sk/

5/ Tieto Zásady platia do odvolania.

 

Zánik členstva po 29.2.2020

“ POZOR !! 29. februára    zaniklo     členstvo v Klube spišských strelcov tým, ktorí neuhradili členský poplatok na rok 2020″  !!!
Ukončenie členstva u držiteľov sk. „E“ sme povinní hlásiť do 7 dní príslušnému PZ – oddelenie zbraní!

Závery z konferencie 24.01.2020

V piatok 24.1.2020 bola v Klubovni uskutočnená Výročná konferencia za účasti 46 riadnych členov. Na požiadanie predsedníctvo poskytne k nahliadnutiu Zápisnicu s uznesením.

Info. o záveroch v hlavných bodoch:

  • bolo zvolené predsedníctvo v tomto zložení: predseda Marcel Krajči, podpredesda Emil Palenčár, tajomník Janka Maťašovská, hospodár Ing.Silvia Pupáková
  • za evidenciu členov a členských príspevkov zodpovedná: Janka Maťašovská, tel. 0905 330127, j.matasovska@directreal.sk
  • za súťaže, propozície, kalendáre a činnosť predsedníctva zodpovedný Emil Palenčár,
  • schválená bola zmena Stanov Klubu, po zaregistrovaní budú na web stránke,
  • o prijímaní a vylučovaní individuálnych členov rozhoduje predseda,
  • v kalendári športových akcií poriadaných Klubom je celkom na rok 2020 33 súťaži,
  • naďalej platí, že po 28. februári automaticky končí členstvo členom, ktorí neuhradia členský príspevok na príslušné kalendárne obdobie,
  • Spišská strelecká liga každú prvú nedeľu v mesiaci pokračuje 11 kolami,
  • prenájom strelnice pre členov Klubu každú stredu platí aj v r. 2020 ( od 17 do 19hod.)
  • hlavný zdroj informácií o činnosti Klubu: webstránka www.strelnica.snv.sk